Najnowsze wpisy


lokaty 
maj 17 2008 Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu
Komentarze: 3

Ustawa o kredycie konsumenckim gwarantuje prawo Kredytobiorcy do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego kredytodawca nie może żądać dodatkowych opłat.

Zgodnie z zapisami ustawy, o zamiarze wcześniejszej jednorazowej spłaty kredytu powinno się poinformować kredytodawcę (np. bank) najpóźniej na 3 dni przed jej dokonaniem. Termin spłaty kredytu powinien być zgodny z terminem spłaty raty ustalonym w umowie. Kontakt z kredytodawcą powinien także ułatwić  uzyskanie informacji o kwocie, której uregulowanie pozwoli na spłatę kredytu.Samodzielne obliczenie tej kwoty może bowiem okazać się trudne, a ewentualny błąd w wyliczeniach może mieć przykre konsekwencje. Bardzo ważne jest także dotrzymanie terminu wpłaty.
Należy pamiętać, że większość instytucji (nie tylko finansowych) za termin wpłaty uważa datę faktycznego wpływu pieniędzy na wskazany rachunek. Nie ma przy tym znaczenia dzień dokonania wpłaty (data stempla na potwierdzeniu wpłaty) w banku, czy urzędzie pocztowym. Czas przekazania pieniędzy na docelowy rachunek sięgać może nawet 3 dni.

zestawieniekredytowhipotecznych : :
maj 16 2008 Prawo do odstąpienia od umowy
Komentarze: 6

Odstąpienie od umowy kredytu to nic innego jak rezygnacja z usług kredytodawcy (np. banku). Warto więc pamiętać, że nawet po podpisaniu umowy jest jeszcze szansa na ponowne przemyślenie tej decyzji i jej ewentualną zmianę.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, termin, sposób i skutki odstąpienia powinny znaleźć się w zapisach umowy kredytowej. Kredytodawca (np. bank) zobowiązany jest do wręczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego nazwę i adres kredytodawcy.

Termin odstąpienia
Ustawa gwarantuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdyby umowa nie zawierała informacji o takim uprawnieniu, termin 10 dni rozpoczyna się od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia. Kredytobiorca może odstąpić jednak nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Sposób odstąpienia
Przed upływem terminu do odstąpienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane na adres kredytodawcy (np. listem poleconym - dysponujesz wówczas potwierdzeniem nadania i jego daty). Jeżeli kredytodawca spełnił świadczenie (przekazał pieniądze na Twój rachunek - kredyty gotówkowe), wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu musisz także zwrócić kwotę przelewu.

W przypadku gdy spełnienie świadczenia nastąpiło na rzecz sprzedawcy towaru lub usługi (kredyty samochodowe oraz na zakup towarów i usług), do odstąpienia od umowy kredytu wystarczy samo złożenie u kredytodawcy pisemnego oświadczenia. Warunki zwrotu kwoty przelewu określa umowa o współpracy między sprzedawcą a kredytodawcą.

Skutki
Najważniejszym skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie jej za niezawartą. Zapisy umowy nie obowiązują zatem jej stron. Tym samym konieczny jest zwrot przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Kredytobiorca (lub sprzedawca towaru) jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty przelewu, a kredytodawca (np. bank) powinien zwrócić klientowi poniesione przez niego koszty kredytu (poza opłatą przygotowawczą i kosztami związanymi z ustanowieniem zabezpieczeń). Rezygnacja z kredytu na zakup towarów i usług oznacza oczywiście konieczność rozliczenia się konsumenta ze sprzedawcą - np. zwrot towaru do sklepu lub zapłata gotówką.

zestawieniekredytowhipotecznych : :
maj 15 2008 Prawo do informacji
Komentarze: 3

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie konsumenckim, umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta na piśmie, a kredytodawca jest zobowiązany do niezwłocznego doręczenia konsumentowi egzemplarza umowy.

W umowie powinien znaleźć się szereg informacji związanych z udzielanym kredytem:

* dane osobowe kredytobiorcy oraz dane kredytodawcy (ze wskazaniem organu, który zarejestrował jego działalność z podaniem numeru we właściwym rejestrze);

* wysokość kredytu;

* zasady i terminy spłaty kredytu;

* roczna stopa oprocentowania wraz z warunkami jej zmiany;

* wszelkie opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z zawarciem umowy;

* całkowity koszt kredytu i wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;

* sposób zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile umowa je przewiduje) i związane z nim opłaty;

* łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji do których zapłaty zobowiązany jest konsument;

* informacja o możliwości i skutkach przedterminowej spłaty kredytu;

* informacja o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy;

* informacja o konsekwencjach naruszania postanowień umowy, np. nieterminowej spłaty rat kredytu;

* informacja o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz o innych kosztach, które będzie zobowiązany ponieść kredytobiorca, jeśli nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy.

Ponadto, w przypadku, gdy kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu towarów lub usług, umowa powinna zawierać:

* opis towaru lub usługi;

* cenę nabycia towaru lub usługi w przypadku, gdyby zapłata nastąpiła za gotówkę oraz cenę nabycia z wykorzystaniem kredytu;

* część ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić gotówką;

* warunki, po spełnieniu których własność towaru przejdzie na konsumenta, jeżeli umowa sprzedaży została zawarta z zastrzeżeniem własności;

* informację, że kredyt dostępny jest wyłącznie u danego kredytodawcy, jeżeli między nim a sprzedawcą istnieje umowa na wyłączność;

zestawieniekredytowhipotecznych : :
maj 14 2008 prawa kredytobiorcy
Komentarze: 1

Umowa kredytowa nie tylko nakłada na Kredytobiorcę obowiązki, z obowiązkiem terminowej spłaty kredytu na czele. Postanowienia umowy powinny także zawierać prawa Kredytobiorcy wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (z późn. zm.). Przepisom ustawy podlega większość zaciąganych przez nas kredytów, pod warunkiem że kwota kredytu jest mniejsza niż 80 tys. zł.

Należy zwrócić uwagę, że zapisy ustawy o kredycie konsumenckim stosuje się wyłącznie do umów na mocy której kredytodawca udziela kredytu konsumentowi (czyli osobie fizycznej, zwierającej umowe kredytu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą).

Warto zapoznać się z pełnym tekstem ustawy
o kredycie konsumenckim. Jej zapisy gwarantują prawo Kredytobiorcy do:

1. pełnej informacji dotyczącej kredytu

2. odstąpienia od umowy kredytowej

3. wcześniejszej spłaty kredytu

zestawieniekredytowhipotecznych : :
banki 
maj 13 2008 Problemy wynikające z dostępności konta...
Komentarze: 1

Mówiąc o dostępności, jaką oferuje konto internetowe, nie sposób pominąć tak istotnej sprawy, jak możliwość zamiany pieniędzy z formy bezgotówkowej na formę gotówkową i odwrotnie. Na tym polu niestety konta internetowe wypadają znacznie gorzej niż konta w bankach tradycyjnych. Tam, gdzie konta internetowe są tylko dodatkiem do rzeczywistego rachunku, zarządzanie pieniędzmi nie stanowi większego problemu. Gotówkę można podjąć w placówkach własnego banku czy za pomocą karty płatniczej w bankomacie. Trochę trudniejsze jest to natomiast w przypadku banków stricte internetowych, działających jedynie w sieci. O ile bowiem większość operacji rozliczeniowych, takich jak przelewy, polecenia zapłaty czy zlecenia stałe, można wykonać jedynie przy pomocy Internetu, o tyle w przypadku wypłat i wpłat gotówkowych nie jest to możliwe i skorzystać trzeba z innego kanału dostępu do konta.

Pewnych kłopotów może nastręczać szczególnie dokonanie wpłaty na rachunek bankowy. Z powodu braku placówek jest to możliwe jedynie za pomocą przelewu pocztowego lub przelewem bankowym z innego rachunku. Z wypłatą gotówki jest już łatwiej, gdyż dokonać jej można za pośrednictwem sieci bankomatów lub dokonując przelewu na dowolny rachunek Sieć bankomatów jest jednak wciąż zbyt mała, co sprawia, iż dostęp do konta dla wielu osób jest znacznie utrudniony.

 

zestawieniekredytowhipotecznych : :